Residence Soča apartmajsko naselje

Pogoji poslovanja

REZERVACIJE IN PLAČILA

 

Gost mora ob rezervaciji posredovati podatke o svojem imenu, priimku in naslovu ter elektronskem naslovu, telefonski številki, številu gostov, terminu najema, o izbranem apartmaju in podatke o kreditni kartici ter jamči za njihovo resničnost.

 

Pogodba o najemu apartmaja ali koriščenju paketne ponudbe je med ponudnikom (Residence Soča, v nadaljevanju ponudnik) in gostom sklenjena, ko gost s strani ponudnika prejme pisno potrditev naročila in ponudnik s strani gosta prejme nakazano akontacijo oziroma se mu bremeni kreditno kartico.

 

Za rezervacijo je potrebno ponudniku posredovati podatke veljavne kreditne kartice.

 

AKONTACIJA

 

Ob prijavi se plača akontacija v višini 30 % celotne cene namestitve ali paketne ponudbe oziroma toliko, kot je navedeno v ponudbi. Gost je dolžan nakazati akontacijo na TRR ponudnika najkasneje v roku 48 ur po prejemu pisne potrditve rezervacije oziroma podati podatke o kreditni kartici, ki jo ponudnik bremeni v vrednosti 30 % namestitve. Šele po prejemu nakazila oziroma bremenitvi kreditne kartice je rezervacija potrjena. Akontacija je nevračljiva. Gost poravna preostanek plačila (70 %) najkasneje 7 dni pred prihodom.

 

V kolikor gost rezervira manj kot 22 dni pred prihodom, je dolžan poravnati 70 % vrednosti nastanitve v roku 48 ur po prejemu pisne potrditve rezervacije. Šele ob prejemu potrdila o plačilu je rezervacija potrjena. Gost poravna preostanek plačila (30 %) najkasneje 7 dni pred prihodom.

 

V kolikor gost rezervira manj kot 8 dni pred prihodom, je dolžan poravnati 100 % vrednosti nastanitve v roku 24 ur po prejemu pisne potrditve rezervacije. Šele ob prejemu potrdila o plačilu je rezervacija potrjena.

 

V kolikor so podatki kreditne kartice napačni ali kartice iz drugih razlogov ni mogoče bremeniti, ima ponudnik pravico rezervacijo odpovedati.

 

Rezervacija termina je za gosta zavezujoča. Od rezervacije lahko gost odstopi le v skladu z določili o pravicah gosta do sprememb in odpovedi.

 

Rezervacija apartmaja je mogoča preko spletne strani www.residencesoca.si, preko telefona ali preko elektronske pošte.

 

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni objavljene cene svojih storitev. Cene najema apartmaja, paketne ponudbe in drugih storitev za gosta in ponudnika veljajo na dan oddaje rezervacije.

V ceno najema apartmaja je vključena uporaba apartmaja, letne kuhinje in uporaba savne ter uporaba prostora za sušenje športne opreme. Vključen je paket dobrodošlice s kavo, čajem in začimbami. Uporaba apartmaja zajema uporabo posteljnine in brisač, porabo vode in električne energije, internet, televizijo ter nepokrito parkirišče pred apartmajsko hišo. Dodatne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno namestitve in jih gost plača posebej. Turistična taksa ni všteta v ceno najema in se plača najkasneje na recepciji ob odjavi, če ni dogovorjeno drugače. Ob sklenitvi pogodbe se lahko gost in ponudnik posebej dogovorita o drugih storitvah, ki se zaračunavajo posebej (npr. bivanje dodatnih oseb, bivanje hišnih ljubljenčkov ipd.).

 

V kolikor gost potrdi rezervacijo, se zavezuje, da bo poravnal vse stroške morebitne škode, ki bi lahko nastala v apartmaju ali apartmajskem naselju po njegovi krivdi ali krivdi oseb, za katere je odgovoren. Gost soglaša, da bo morebitno nastalo škodo poravnal v roku 1 meseca od dneva odjave iz apartmaja. Znesek bo nakazal na ponudnikov TRR račun.

 

Plačilo računa je možno z gotovino (EUR) ali nakazilom na TRR ponudnika ter debetnimi in kreditnimi karticami (BA, Maestro, Mastercard, Visa).

 

TURISTIČNA TAKSA

 

Skladno s 23. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 s sprem. in dopol.), je gost dolžan poravnati turistično takso skupaj s plačilom namestitve. Skladno s 27. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 s sprem. in dopol.) so plačila turistične takse oproščeni: otroci do 7. leta starosti, osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije; otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.

Turistična taksa za odrasle znaša 2,00 EUR.

Mladi od 7. do 18. leta imajo pri plačilu turistične takse 50-% popust.

Otroci do 7. leta so oproščeni plačila turistične takse.

 

PRAVICA GOSTA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

 

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, da gost odpove rezervacijo, ima ponudnik, ne glede na razlog odpovedi, pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi (nadomestilo).

Višina nadomestila zaradi odpovedi rezervacije, ki jo je dolžan plačati gost, je odvisna od časa, v katerem je gost predložil pisno odpoved, in sicer:

  • Do 22 dni pred prihodom: akontacija 30 %
  • 21 dni do 8 dni pred prihodom: 70 % celotne rezervacije
  • 7 dni ali manj pred prihodom: 100 %
  • V primeru, da gost ne pride: 100 %

Če gost ne javi preklica rezervacije, se gostu zaračuna celoten znesek rezervacije.

 

Če gost predčasno prekine bivanje v apartmaju ali ne izkoristi vseh ugodnosti ali storitev iz paketne ponudbe zaradi vzrokov, ki niso odvisni od ravnanja ponudnika (bolezen gosta, sprememba potovanja, slabo vremenske razmere …), gost nima pravice do povračila stroškov najema oziroma kupnine in je dolžan poravnati najem apartmaja oziroma vrednost paketne ponudbe za celotno obdobje rezervacije.

 

Gost lahko po rezervaciji spremeni ime ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivale, pod pogojem, da taka sprememba skupno ne presega dovoljenega števila oseb za posamezen apartma, kot je to opredeljeno v ceniku ponudnika.

 

PRAVICA PONUDNIKA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

 

Ponudnik si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi oziroma spremembe rezervacije, če pred ali med izvajanjem storitve nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob potrditvi le-te.

Ponudnik lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od gosta, ki krši določila pogodbe, splošnih pogojev ali hišnega reda.

V primeru odpovedi pogodbe s strani ponudnika po prejšnji točki gost ni upravičen do povračila stroškov namestitve ter je dolžan poravnati celotno vrednost potrjene rezervacije najema apartmaja.

V primeru, da ponudnik gostu zaradi objektivnih okoliščin ali višje sile, za katero štejejo vsi nepričakovani in nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni strani nista mogli predvideti ob sklenitvi te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, ne more zagotoviti storitev iz potrjene rezervacije, lahko ponudnik odpove rezervacijo oziroma odstopi od pogodbe. Gost ima v tem primeru pravico do celotnega povračila vplačane akontacije oziroma, pri delno opravljeni storitvi, do povrnitve sorazmernega dela vrednosti rezervacije. Gost ni upravičen do povrnitev kakršne koli druge škode.

V primeru, da apartma iz potrjene ponudbe v izbranem terminu ni na razpolago, lahko ponudnik gostu ponudi drug primerljiv apartma. Kot takšen šteje apartma v isti ali drugi apartmajski hiši iz ponudnikove ponudbe, ki je iste velikosti, kvalitete ter cene kot prvotno izbran apartma. Takšna menjava ne šteje za kršitev pogodbe in jo je gost dolžan sprejeti ter nima pravice do odstopa od pogodbe.

V kolikor želi gost spremeniti termin rezervacije do 14 dni pred nastopom prvotne rezervacije, se mu to omogoči brezplačno, v kolikor je to mogoče.

V kolikor gost želi spremeniti termin rezervacije v manj kot 14 dneh pred nastopom prvotne rezervacije, se mu to omogoči, če je možno, a mora gost plačati 100-% vrednost nastanitve v roku 24h ur.

Na dan načrtovanega prihoda sprememba termina rezervacije ni mogoča. Gostu se avtomatično zaračuna 100-% vrednost prvotne rezervacije.

 

PRAVILA UPORABE APARTMAJA

 

Gost se zavezuje uporabljati vse naprave in opremo v apartmaju in apartmajski hiši v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom ter s skrbnostjo dobrega gospodarja. V primeru namerne ali malomarne povzročitve škode na napravah oziroma opremi apartmaja ali apartmajskega naselja je gost dolžan povrniti celotno nastalo škodo. V primeru, da pride do poškodb v apartmaju ali apartmajski hiši, mora gost o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Poleg gosta za vse pogodbene obveznosti in za povrnitev morebitne škode jamčijo vsi uporabniki apartmaja, ki ga je rezerviral gost. Če pri končnem čiščenju apartmaja po vašem odhodu ugotovimo, da je prišlo do poškodb ali kraje lastnine Residence Soča, vam bomo strošek nastale škode naknadno zaračunali in vas o tem pisno obvestili.

 

Kajenje v apartmaju je strogo prepovedano. Kajenje je dovoljeno na terasah in balkonih apartmaja. V primeru kršitve prepovedi kajenja znaša pogodbena kazen 400,00 EUR in jo je gost dolžan plačati skupaj z najemom.

V apartmajih ni dovoljeno prenočevanje oseb, ki niso predhodno prijavljene v recepciji Residence Soča. V primeru bivanja oziroma prenočevanja neprijavljenih oseb znaša pogodbena kazen 400,00 EUR za vsako neprijavljeno osebo, prav tako pa je gost dolžan poravnati stroške turistične takse za neprijavljenega gosta ter ponudniku povrniti drugo škodo, nastalo zaradi nočitve neprijavljenih oseb (morebitne kazni v prekrškovnih, inšpekcijskih in drugih postopkih).

Nočni red in mir v apartmajih in apartmajskem naselju velja med 22. in 7. uro. Nočni red in mir ne velja v primeru nujnih interventno-vzdrževalnih posegov in višje sile. V primeru kršenja nočnega reda in miru se upošteva Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM- 1), prav tako pa si ponudnik pridržuje pravico kršitelju predčasno odpovedati pogodbo oziroma bivanje v apartmaju.

Gost zaradi motenj nočnega miru in reda ni upravičen do plačila odškodnine oziroma znižanja cene nastanitve (popusta).

V primeru posredovanja ponudnika ali drugega izvajalca storitev zaradi namerne sprožitve sistemov aktivne požarne zaščite ali kršenja nočnega miru se obračuna pogodbena kazen v višini 200,00 EUR in jo je gost dolžan plačati skupaj z najemom.

Ponudnik se zavezuje s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za varnost gostov in njihovega premoženja. Ponudnik ne odgovarja za poškodbe gostov v apartmajih ali na posesti apartmajskega naselja.

Gost je dolžan skrbeti za lastno varnost ter varnost drugih oseb v apartmajskem naselju kakor tudi za varnost svojega premoženja ter ustrezno nadzorovati stroje in naprave, ki jih prinese s seboj.

Ponudnik, razen za škodo, ki nastane zaradi njegove hude malomarnosti, ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno poškodovanje, uničenje, krajo ali izgubo lastnine gostov ali osebne poškodbe gosta ali uporabnikov ponudnikovih storitev, ki na kakršen koli način nastanejo med uporabo oziroma bivanjem v apartmajih, apartmajskih hišah ali drugih delih apartmajskega naselja. Odškodninska odgovornost ponudnika v nobenem primeru ne more presegati pogodbene vrednosti.

Gost je v apartmaju dolžan ločevati odpadke skladno z navodili.

 

DOMAČE ŽIVALI

 

Domače živali so dovoljene po predhodni najavi.

Domače živali so dovoljene samo v za to namenjenih apartmajih. Za alergije in podobne bolezni, ki so posledica bivanja živali v apartmaju, ponudnik ne odgovarja.

Ob rezervaciji apartmaja je prijava živali obvezna.

Bivanje živali ni všteto v ceno apartmaja in se dodatno obračuna po veljavnem ceniku ponudnika.

  • Namestitev domače živali v apartmajih Studio in Superior: 30,00 EUR na dan
  • Namestitev domače živali v apartmajih Premium in Deluxe: 40,00 EUR na dan

V primeru neprijavljenega bivanja živali v apartmaju, ki za to ni predviden, lahko ponudnik odpove pogodbo.

V primeru neprijavljenega bivanja živali v apartmaju je gost dolžan poravnati znesek bivanja živali skladno s cenikom.

 

PRIHOD IN ODHOD GOSTOV

 

Nastanitev gostov je možna po 15. uri na dan prihoda. V kolikor je apartma prost in pripravljen na vselitev pred 15. uro (oziroma drugo predhodno dogovorjeno uro), je prihod možen tudi prej.

Na dan odhoda mora gost apartma izprazniti in na recepcijo vrniti RFID čitalnik (v nadaljevanju čitalnik) apartmaja do 10. ure, če ni dogovorjeno drugače. Če gost ta rok brez predhodnega dogovora s ponudnikom prekorači, lahko ponudnik od njega zahteva plačilo 30,00 EUR za vsako prekoračeno uro.

 

RECEPCIJA

 

Recepcija Residence Soča je odprta vsak dan med 7. in 20./21. uro.

Čitalnik za odpiranje apartmaja dobi gost na recepciji po 15. uri, kamor ga tudi vrne na dan odhoda do 10. ure.

Preprodaja ali zloraba čitalnikov je prepovedana.

Za vsak izgubljen ali odtujen čitalnik se zaračuna nadomestilo v višini 25,00 EUR.

Ob prihodu se gost prijavi na recepciji in predloži: veljavno sporočilo o potrditvi rezervacije oziroma vavčer, osebni identifikacijski dokument za vse osebe navedene v potrditvi rezervacije oziroma vavčerju.

Turistično takso, preostanek plačila najema ter morebitne dodatne storitve gost poravna na recepciji na dan odhoda, najkasneje do 10. ure.

Housekeeping urnik: Vsak dan od 8. do 16. ure

 

POŽARNA VARNOST

 

Požarni red in zasilni izhodi so jasno označeni. Gostje so se dolžni poučiti o lokaciji gasilnikov in požarnem redu. Gostje so dolžni upoštevati požarni red in navodila izvajalca storitev oziroma njegovega osebja.

V primeru namerne sprožitve požarnega alarma, ko za to ni vzroka ali če se alarm sproži zaradi kajenja ali nepravilne/malomarne uporabe grelnih naprav, se gostu zaračunajo stroški požarne intervencije.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ OZIROMA PRITOŽB

 

Gost se zavezuje kakršne koli nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti apartmaja oziroma paketne ponudbe takoj prijaviti ponudniku, in sicer njegovemu osebju na recepciji. O reklamaciji oziroma pritožbi se sestavi zapisnik. Gost izpolni zahtevek za reklamacijo, ki ga pregleda služba za reklamacije. Če se ugotovi, da je zahteva za reklamacijo upravičena, se gostu vrne dogovorjen znesek/popust na njegov TRR račun.

Kadar je očitno, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija/pritožba lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, nedelujoč aparat ipd.), gost pa nemudoma ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil osebja ponudnika, se šteje, da se je strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do kasnejših reklamacij in zahtevkov po znižanju cene storitve ali povrnitvi škode.

Višina odškodnine, za plačilo katere bi bil odgovoren ponudnik iz katerega koli naslova, je omejena na višino plačane akontacije oziroma pogodbene vrednosti (paketne ponudbe ali najema apartmaja).