Pogoji poslovanja

REZERVACIJE IN PLAČILA

Gostje morajo ob rezervaciji posredovati naslednje podatke, s katerimi jamčijo za njihovo verodostojnost: ime, priimek, domači naslov in e-poštni naslov, telefonsko številko, število gostov, termin bivanja, izbrani apartma in podatke o kreditni kartici.

Pogodba o najemu apartmaja ali paketne ponudbe med ponudnikom (Residence Soča, v nadaljevanju: ponudnik) in gostom se šteje za sklenjeno, ko gost prejme pisno potrditev rezervacije s strani ponudnika in ponudnik od gosta prejme akontacijo oz. z bančnim nakazilom ali bremenitvijo kreditne kartice.

Za rezervacijo mora ponudnik prejeti potrebne veljavne podatke o kreditni kartici.

PLAČILO VNAPREJ

Ob rezervaciji je potrebno vplačati akontacijo v višini 30% cene namestitve ali ponudbe paketa oziroma kolikor je zahtevano v zadevni ponudbi. Gost mora v 48 urah po prejemu pisne potrditve rezervacije nakazati akontacijo na TRR ponudnika ali posredovati podatke o kreditni kartici, da ponudnik zaračuna 30% cene namestitve kot akontacijo. Ko je predplačilo prejeto, bodisi z nakazilom ali bremenitvijo kreditne kartice, je rezervacija potrjena. Akontacija je nepovratna. Gost mora preostali del plačila (70%) poravnati najkasneje 7 dni pred prihodom.

Če gost opravi rezervacijo manj kot 22 dni pred prihodom, mora 70% cene namestitve poravnati v 48 urah po prejemu pisne potrditve rezervacije. Rezervacija je potrjena, ko gost prejme pisno potrditev. Gost mora preostali del plačila (30%) poravnati najkasneje 7 dni pred prihodom.

Če gost opravi rezervacijo manj kot 8 dni pred prihodom, mora 100% cene namestitve poravnati v 24 urah po prejemu pisne potrditve rezervacije. Rezervacija je potrjena, ko gost prejme pisno potrditev.

Če so podatki o kreditni kartici napačni ali če kreditne kartice ni mogoče bremeniti iz katerega koli drugega razloga, ima ponudnik pravico odpovedati rezervacijo.

Rezervacije so zavezujoče. Gost lahko odpove rezervacijo le v skladu z določili o pravicah do sprememb in odpovedi.

Rezervacijo apartmaja lahko opravite preko spletne strani Ponudnika www.residencesoca.si, po telefonu ali elektronski pošti.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen storitev kadarkoli. Pri rezervaciji apartmaja, paketne ponudbe ali drugih storitev veljajo cene, ki so navedene na dan rezervacije.

V ceno najema apartmaja je vključena uporaba celotnega apartmaja in zunanje kuhinje ter uporaba savne in sušilnice športne opreme. Vključuje tudi paket dobrodošlice s kavo, čajem in zelišči. V uporabo apartmaja so vključeni posteljnina in brisače, voda in elektrika, internet, televizija ter nepokrito parkirišče pred stanovanjsko hišo. Dodatne storitve so tiste, ki niso vključene v ceno namestitve in se zaračunajo posebej. Turistična taksa ni vključena v ceno namestitve in se plača najkasneje ob odjavi na recepciji, razen če ni drugače dogovorjeno. Gost in Ponudnik se lahko ob rezervaciji dogovorita za dodatne storitve, ki se zaračunajo posebej (npr. dodatne osebe, hišni ljubljenčki ipd.).

Ko gost potrdi rezervacijo, je dolžan plačati morebitno škodo v apartmaju ali apartmajskem naselju, ki jo povzroči gost ali katerakoli oseba, za katero je gost odgovoren. Gost se zavezuje, da bo morebitno takšno škodo poravnal v roku 1 meseca po odjavi iz apartmaja. Dolgovani znesek se plača z nakazilom na bančni račun ponudnika.

Račune lahko plačate v gotovini (EUR) ali z bančnim nakazilom na bančni račun ponudnika ali z debetno ali kreditno kartico (BA, Maestro, Mastercard, Visa).

 

TURISTIČNA TAKSA 

V skladu s 23. členom Zakona o razvoju turizma (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami in dopolnitvami) je gost dolžan plačati turistično takso skupaj s plačilom namestitve. V skladu s 23. členom Zakona o razvoju turizma (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami in dopolnitvami) so plačila turistične takse oproščeni: otroci do 7. leta starosti; osebe, ki so predložile fotokopijo odločbe pristojnega organa o invalidnosti ali telesni okvari zavarovanca ali fotokopije potrdila ali mnenja pristojne komisije o invalidnosti ali telesni okvari ali na podlagi članstva kartice invalidskih organizacij; otroci in mladostniki, ki so predložili fotokopijo odločbe o razvrstitvi in usmeritvi otrok s posebnimi potrebami; tuji državljani, ki so v skladu z mednarodnimi predpisi in sporazumi oproščeni plačila turistične takse.
  • Turistična taksa za odrasle znaša 2,00 €.
  • Za mlade od 7. do 18. leta se prizna 50-odstotni popust na turistično takso.
  • Otroci, mlajši od 7 let, so oproščeni plačila turistične takse.

PRAVICA GOSTOV DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. Če gost odpove rezervacijo, ima ponudnik pravico do povračila stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi (odškodnina), ne glede na razlog.

Višina odškodnine zaradi odpovedi rezervacije, ki jo mora gost plačati, je odvisna od podane pisne odpovedi:

  • Do 22 dni pred predvidenim prihodom: 30% akontacija
  • 21 do 8 dni pred predvidenim prihodom: 70% celotne rezervacije
  • 7 dni ali manj pred načrtovanim datumom prihoda: 100%
  • Če se gost ne pojavi: 100%

Če gost ponudnika ne obvesti o odločitvi o odpovedi rezervacije, se gostu zaračuna celotna cena rezervacije.

Če se gost odjavi prej kot je bilo predvideno, ne izkoristi vseh ugodnosti ali ponujenih storitev, iz razlogov, ki niso odvisni od ponudnika (bolezen, sprememba potovanja, slabe vremenske razmere ipd.), gost nima pravice do povračila cene namestitve in mora plačati celoten znesek rezervacije.

Po opravljeni rezervaciji lahko gost spremeni imena ali število oseb, ki bivajo v apartmaju, pod pogojem, da ta sprememba ne presega skupnega števila oseb, ki je dovoljeno za zadevni apartma, kot je opredeljeno v ceniku.

PRAVICA PONUDNIKA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

 
V skladu z veljavno zakonodajo si ponudnik pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi rezervacije, če pred ali med izvajanjem storitev nastopijo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, preprečiti ali se jim izogniti in ki za ponudnika predstavljajo upravičen razlog za nepotrditev rezervacije, če se zgodijo v času potrditve.

Ponudnik lahko od gosta, ki je kršil določila pogodbe, splošnih pogojev ali hišnega reda, odstopi od pogodbe ali zahteva povrnitev škode.

V primeru odpovedi pogodbe s strani ponudnika po prejšnjem odstavku, gost ni upravičen do povračila stroškov rezervacije in je dolžan plačati celotno ceno potrjene rezervacije.

Ponudnik lahko odpove rezervacijo ali odstopi od pogodbe, če zaradi objektivnih okoliščin ali višje sile ne more zagotoviti storitev, vključenih v potrjeno rezervacijo, kamor sodijo vsi nepričakovani in nepredvideni dogodki, ki so nastali neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih  pogodbeni stranki nista mogli predvideti in ki vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V tem primeru je gost upravičen do povračila celotne akontacije, v primeru delno opravljene storitve pa do sorazmernega povračila vrednosti rezervacije. Gost ni upravičen do povračila nobene druge škode.

V primeru, da apartma iz potrjene ponudbe v izbranem terminu ni na voljo, lahko Ponudnik Gostu ponudi primerljiv apartma. To pomeni vsak apartma v istem ali katerem koli drugem stanovanjskem objektu iz Ponudnikove ponudbe, ki je po velikosti, kakovosti in ceni enako prvotno izbranemu stanovanju. Takšna sprememba se ne šteje za kršitev pogodbe: gost jo je dolžan sprejeti in nima pravice odstopiti od pogodbe.

Če gost želi spremeniti datum rezervacije do 14 dni pred pričetkom prvotne rezervacije, je taka sprememba dovoljena brezplačno, če je to mogoče.

Če gost želi spremeniti datum rezervacije manj kot 14 dni pred začetkom prvotne rezervacije, se sprememba dovoli, če je to mogoče, vendar je dolžan plačati 100% cene namestitve v roku 24 ur.

Sprememba termina rezervacije na dan predvidenega prihoda ni možna. Gostu se samodejno zaračuna 100% prvotne cene rezervacije.

HIŠNI RED

Gost se zavezuje, da bo vse naprave in opremo v apartmaju in stanovanjskem objektu uporabljal z največjo skrbnostjo in obzirnostjo v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom. V primeru namerne ali nepazljive poškodbe naprav ali opreme v apartmaju ali apartmajskem naselju, je gost dolžan povrniti celotno škodo. Če v apartmaju ali stanovanjskem objektu nastane kakršna koli škoda, je gost dolžan o tem čimprej obvestiti ponudnika. Vsi drugi uporabniki apartmaja, ki ga je gost rezerviral, poleg gosta jamčijo za morebitne pogodbene obveznosti in za povračilo morebitne škode. Če se po odhodu gosta po čiščenju apartmaja izkaže, da je nastala škoda ali da je bila nepremičnina Residence Soča ukradena, se gostu zaračunajo dodatni stroški in se o tem pisno obvesti.

Kajenje v apartmajih je strogo prepovedano. Kajenje je dovoljeno na terasah in balkonih apartmajev. V primeru kršitve prepovedi kajenja se skupaj z najemnino zaračuna pogodbena kazen v višini 100,00 €.

Osebam, ki niso prijavljene na recepciji Residence Soča, nočitev ni dovoljena. V primeru prenočitve neprijavljenih oseb se za vsako neprijavljeno osebo obračuna pogodbena kazen v višini 400,00 € ter pripadajoča turistična taksa. Gost je dolžan plačati tudi morebitne druge stroške, ki nastanejo zaradi nočitve neprijavljenih oseb (npr. morebitne globe v sodnih postopkih, inšpekcije ipd.).

Nočni red in mir v apartmajskem naselju velja od 22.00 ure. in 7.00 ure. Nočni red in mir ne velja v primeru nujnih intervencij, vzdrževalnih posegov in višje sile. V primeru kršitve nočnega reda in miru, ponudnik ravna po Zakonu o varstvu javnega reda in miru ter si pridržuje pravico odpovedati pogodbo z odgovornimi osebami, ki bivajo v apartmaju.

V primeru motenja nočnega miru in reda gost ni upravičen do odškodnine ali znižanja cene namestitve (popust).

Če bi zaradi namernega sprožitve protipožarnih sistemov ali kršitve nočnega miru moral posredovati ponudnik ali druga pristojna tretja oseba, se odgovornemu gostu skupaj z najemnino zaračuna pogodbena kazen v višini 200,00 €.

Ponudnik se zavezuje, da bo poskrbel za varnost vseh gostov in njihovih stvari. Vendar pa ponudnik ne odgovarja za morebitne poškodbe gostov v apartmajih ali na posestvu apartmajskega naselja.

Gost je dolžan poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih oseb v apartmajskem naselju ter za varnost svojega premoženja ter pravilno upravljati s stroji in napravami, ki jih prinese s seboj.

Razen za kakršno koli škodo, ki je nastala zaradi velike malomarnosti ponudnika, ponudnik ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, uničenje, krajo ali izgubo premoženja ali telesne poškodbe gosta ali uporabnikov storitev ponudnika, povzročene med uporabo ali bivanjem v apartmajih, stanovanjskih hišah ali drugih delih apartmajskega naselja. Vrednost odškodnine v nobenem primeru ne sme presegati pogodbene vrednosti.

Gost je dolžan ločevati smeti in odpadke v apartmaju v skladu z ustreznimi navodili.

HIŠNI LJUBLJENČKI

Hišni ljubljenčki so dovoljeni v Studiu in apartmaju Superior in jih je treba predhodno najaviti.

Hišni ljubljenčki so dovoljeni samo v posebej določenih apartmajih. Ponudnik ne odgovarja za morebitne alergije in podobne bolezni, ki bi lahko nastale zaradi prisotnosti hišnega ljubljenčka v apartmaju.

Hišni ljubljenčki morajo biti prijavljeni ob rezervaciji.

Namestitev hišnih ljubljenčkov ni vključena v ceno apartmaja in se dodatno zaračuna po veljavnem ceniku.

Namestitev hišnih ljubljenčkov v Studio in Superior apartmajih: 40,00 € na dan. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni v apartmaju Premium in Deluxe.

V primeru neprijavljenega hišnega ljubljenčka v stanovanju, ki ni namenjeno hišnim ljubljenčkom, lahko ponudnik odpove pogodbo.

V primeru neprijavljenega hišnega ljubljenčka v apartmaju je gost dolžan plačati prisotnost hišnega ljubljenčka v skladu s cenikom.

PRIHOD IN ODHOD

Namestitev gostov je možna po 15.00 uri na dan prihoda. Če je stanovanje prosto in pripravljeno pred 15.00 uro. (oz. drug vnaprej dogovorjen termin), je možen tudi zgodnejši vstop.

Na dan odhoda je potrebno apartma izprazniti in kartico RFID (v nadaljevanju: kartica)oz. ključ vrniti na recepcijo do 10.00 ure, razen če ni drugače dogovorjeno. Če Gost prekorači ta rok brez predhodnega dogovora s Ponudnikom, lahko Ponudnik zahteva dodatnih 30,00 € za vsako uro zamude.

RECEPCIJA

Recepcija Residence Soča je odprta vsak dan od 7.00 do 20.00/21.00 ure.

Gostje dobijo ključe za apartmaje na recepciji po 15.00 uri. in jih tja vrnejo do 10.00 ure na dan odhoda.

Kartic ključev je prepovedano preprodajati ali zlorabljati.

Za vsako izgubljeno ali ukradeno ključ kartico, se gostu zaračuna 25,00 € za zamenjavo.

Ob prihodu se gost prijavi na recepciji ob predložitvi: veljavnega sporočila s potrditvijo rezervacije ali veljavnega voucherja; veljavnega osebnega dokumenta za vse osebe, navedene v potrditvi rezervacije (ali voucherju).

Turistično takso, preostanek plačila namestitve in morebitne dodatne storitve poravnate na recepciji do 10.00 ure na dan odhoda.

Urnik gospodinjstva: vsak dan od 8.00 do 16.00 ure.

POŽARNA VARNOST

Navodila za ukrepanje ob požaru in zasilni izhodi so jasno označeni. Gostje so se dolžni seznaniti z lokacijo gasilnih aparatov in navodili za ukrepanje ob požaru. Gostje so dolžni upoštevati navodila za gašenje in navodila ponudnika ali osebja.

V primeru namerne sprožitve požarnega alarma, ko za to ni razloga, ali če se alarm sproži zaradi kajenja ali nepravilne/neprevidne uporabe kurilnega aparata, stroške požarne intervencije nosi gost.

ZAHTEVKI IN REKLAMACIJE

Gost se zavezuje, da bo o nepravilnostih ali pomanjkljivostih ponudbe apartmaja ali paketa nemudoma obvestil recepcijo. Pritožbe morajo biti oddane pisno. Pritožbo gosta obravnava pristojni urad. Če je reklamacija utemeljena, se dogovorjeni znesek oziroma popust povrne na TRR gosta.

Če je očitno, da bi lahko reklamacijo/pritožbo rešili na kraju samem (npr. slaba čistoča apartmaja, pokvarjeni aparati ipd.), gost pa o nepravilnostih ni takoj obvestil osebja, se šteje, da se je Gost s takšno storitvijo strinjal in je s tem izgubil pravico do naknadnih reklamacij in zahtevkov za znižanje cene ali odškodnino.

V primeru, da Ponudnik iz kakršnega koli razloga odškodnino, je znesek omejen na znesek akontacije ali pogodbeno vrednost (paket ali najem apartmaja).

 

 

123 HIŠKA doo, julij 2022